GIỚI THIỆU

Nội dung “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Bánh đa nem Yên Phụ” thuộc nhiệm vụ KHCN “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” thuộc Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020”, được ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Nội dung chính của nhiệm vụ là xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Bánh đa nem Yên Phụ của xã Yên Phụ, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh : UBND xã Yên Phụ

Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D 

♦ NHIỆM VỤ KHCN

♦ CHỦ SỞ HỮU NHCN