QUY TRÌNH – QUY CHẾ

Nhãn hiệu chứng nhận là công cụ để một tổ chức công nhận chủ thể sản xuất nào đó phù hợp với các tiêu chuẩn nhất định đã được thiết lập. Thương hiệu Bánh đa Nem của xã Yên Phụ đã được Cục sở hữu trí tuệ công nhận và bảo hộ với những tiêu chuẩn, chất lượng đặc trưng của sản phẩm nơi đây. Những sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh chứng minh cho người tiêu dùng rằng sản phẩm đó đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng của đặc sản Bánh đa nem Yên Phụ.

Một sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận phải bảo đảm với người tiêu dùng rằng:
• Sản phẩm được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập;
• Quy trình sản xuất được giám sát và kiểm soát;
• Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng khi sản phẩm mang nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn đã được công bố.

Để chứng nhận cho các chủ thể sản xuất đạt tiêu chuẩn, tổ chức chứng nhận cần xây dựng Quy trình Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Do vậy, cùng với việc xác lập và quảng bá thương hiệu Bánh đa nem Yên Phụ, UBND xã Yên Phụ đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Bắc Ninh và đơn vị thực hiện dự án – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D xây dựng Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh.

♦ Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận

♦ Quy trình cấp và thu hồi Nhãn hiệu chứng nhận